طعم شیرین رفراندوم در دو سوی جاده تق تق

  مخالفان ایرانی که به نام حزب دمکرات در لوای رفراندوم مست شدە بودند،حال کجای اردوگاه کویە کنج عزلت گزیدەاند؟ اینک بە کدام ماتم کدە پناه بردەاند؟ آنان کە دم از حکومت کردی و استقلال می زدند و تمام هستی خود را بە هیچ بارزانی فروختند،الان در سوگ کرکوک کجا زانوی غم بغل کردەاند؟ ‌آری کسانی کە داشتەهای قوم خود را بە قدرت طلبی عشیرەایی باختە کاش کمی هم اهل تفکر می بود و در مسیر دورانی که به پوچی می رفت کمی در آش مستانەی خود سس تأمل و تفکر را اضافه می کرد.
  هر چند اعتقاد دارم رهبریت حزب به این دیوانگی نبود اما در تخیلات رویایی که در ماورای خود ساخته بود حتی قدرت ابراز وجود نداشت و در رویای نهیلیستی خود قدم بر می داشت چون معنای وابستگی را چشیده بود.
  اما فرجامی نیست برای آنان که روی آب خانه می نهند نتیجه ایی جز این نخواهند داشت،پس رجوع کن بە مقالە پیشین ما کە پیشمرگە را معنا کردە بودیم و گفتیم کە پیشمرگ چە کسی است.پیشمرگ کسی بود کە در هشت سال دفاع مقدس پیش مرگ شدن را بە معنای ظهور رساند و گفت :!! نه ببخشید،کە با خون خود بر تارگ کرد با غیرت نوشت “کرد نمی هراسد” بلکە قبل از آنکە خودش بمیرد و کسانش بمیرند و هستی اش ویران شود،می میرد…..
  نە اینکە هزاران فرسخ ماندە بە حشدی شعبی فرار کند.حال قیاس کن هم وطن من کە در آغوش سرد طالبانی جا خوش کردەایی،بە کدامین مرام ایستادەایی؟فرار یا مرگ با عزت؟و حال ابراز کن بە کدامین پیشمرگ دراوت داری؟پیشمرگ بارزانی یا پیشمرگ های مسلمان شهید ایرانی؟…

نخستین نفری باشید که برای این مطلب نظر ارسال می‌کند.!

نظر خود را ارسال کنید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.