۲۸ مرداد سالرزو حمله به کردستان؟!

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

به بهانه تحریف یک واقعیت و ماجرای گلاویژ حیدری تحریف تاریخ به روایت دمکرات ها : این دو متن را بخوانید و ببینید تحریف تاریخ را به روایت دمکراتها : متن اول بیانیه مرکز همکاریهای

1 2 3 22