مقایسه قاضی محمد و میرزا کوچک خان جنگلی

11 آوریل 2021

اخیرأ مشاهده می‌شود برخی تحلیلگران ناسیونالیسم کردی با تحریف واقعیت های تاریخی و قیاس مع الفارغ سعی در مقایسه میرزا کوچک خان و قاضی محمد و تطبیق و تشابه این دو رویداد دارند. قیاسی که

نتایج جالب نظر سنجی اتحاد دوباره

28 اکتبر 2020

کانال تلگرامی دیار و نادیار اخیراً نظرسنجی هایی رادر خصوص پروسه اتحاد دوباره دمکرات ها در دستور کار قرار داده که مشاهده نتایج آن بسیار معنادار و قابل تفسیر است. اینکه اغلب بر این باورند

1 2 3 16