نتایج جالب نظر سنجی اتحاد دوباره

28 اکتبر 2020

کانال تلگرامی دیار و نادیار اخیراً نظرسنجی هایی رادر خصوص پروسه اتحاد دوباره دمکرات ها در دستور کار قرار داده که مشاهده نتایج آن بسیار معنادار و قابل تفسیر است. اینکه اغلب بر این باورند

1 2 3 15