کنگره ۱۷ حدک به روایت حاشیه ها …

۱۲ آذر ۱۳۹۸

بالاخره کنگره ۱۷ حدک که از ما هها قبل با کلی حرف و حدیث به تعویق افتاده بود در مورخه ۱۹ آبان ماه پس از کلی موش و گربه بازی امنیتی آغاز شد و پس

۲۸ مرداد سالرزو حمله به کردستان؟!

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

به بهانه تحریف یک واقعیت و ماجرای گلاویژ حیدری تحریف تاریخ به روایت دمکرات ها : این دو متن را بخوانید و ببینید تحریف تاریخ را به روایت دمکراتها : متن اول بیانیه مرکز همکاریهای

1 2 3 22