تناقض در گفتار و عمل

۱۳ بهمن ۱۳۹۷

نگاهی به اساسنامه حزب دمکرات کردستان ایران وقتی اساسنامه جدید حدکا صراحتاً تجزیه طلبی را رسماً حق می داند نه گناه؟! جمال پورکریم خیلی بیراهه نرفته است و به حق همان حدکر است. در همین

1 2 3 14