بدون شرح!

۲۴ آذر ۱۳۹۷

پیشوازی از رئیس جمهور کرد زبان عراق با لباس رسمی کردی……(ارج نهادن به‌ فرهنگ و ارزش‌های یک قوم)

بدون شرح!!!

۲۴ آذر ۱۳۹۷

دعوا بر سر تصاحب صندلی داغ ریاست،مانع اصلی اتحاد دو جناح حزب دمکرات

1 2 3 8