ماجرای میکونوس

ماجرای میکونوس

14 سپتامبر 2011

چرا برخی کشورهای اروپایی نمایندگاه خود را به سرعت از این جلسه فراخوانده و مانع شرکت آنها در این جلسه شدند؟