دیار و نادیار

متواری شدن مسئول انتشارات حزب دمکرات

30 اکتبر 2015

کویستان فتوحی عضو کمیته مرکزی و مسئول انتشارات حزب دمکرات (جناح خالد عزیزی) در اقدامی از حزب مذکور منفک و مقرحزب را ترک نمود.نامبرده که از اعضا با سابقه حزب محسوب می شود، پس از

دیار و نادیار

شکنجه پیمان عزیزی توسط حزب دمکرات

30 اکتبر 2015

حزب دمکرات از بدو تشکیلش تا زمان حال،همیشه سیاستی را پیروی کرده اند که اگر هر عضوی قصد انتقاد کردن داشته باشد و به نوعی با سیاست ها و رفتارهای آقایان تضاد داشته باشد،به شیوه

1 2 3 6