دیار و نادیار

اعتیاد به مواد مخدر گریبانگیر خبات

30 نوامبر 2015

در سنوات گذشته نیز وی به همراه چند تن از نفرات حزب خبات به واسطه اعتیاد به قرص ترامادول و عدم تأمین این قرص در مقر جنگی استان موصل، از انجام امور محوله و فعالیت

دیار و نادیار

تهدید کشاورزان نقده ای توسط حزب

30 نوامبر 2015

اخیرا یکی از کادرهای اصلی حزب دمکرات کردستان ایران به نام پرویز مراغه ای اقدام به تهدید مالکان زمینهای کشاورزی روستاهای شهرستان نقده نموده و از انها خواسته زمینهای کشاورزی را که در اختیار دارند

1 2 3 5