عبرت های مرگ چکو برای رهبران حدکا

2 آگوست 2016

باند جنایات و جاسوسی که متشکل از مصطفی هجری،شاهو حسینی و چکو رحیمی بود و با فروش اطلاعات ناشی از جاسوسی برای بیگانگان به پول های هنگفتی رسیدند…

1 4 5 6