پسان پسانی ڕاسان

28 نوامبر 2017

ڕاسان لە هەمبانە بۆرینە یی مام هەژار دا بە واتایی دەست بەرز کردنەوە بۆ هەڕەشە ، دست بلند کردن به قصد تهدید ، ژست هجوم به خود گرفتن هاتووە 

1 2