اصل حق تعیین سرنوشت (بخش پنجم)

27 نوامبر 2018

اصل حق تعیین سرنوشت به‌ معنی تشویق و یا ارایه‌ دستورالعمل برای تجزیه‌ و خدشه‌دار کردن کلی یا جزئی تمامیت ارضی و …. نیست.

1 2