بدون شرح!

15 دسامبر 2018

پیشوازی از رئیس جمهور کرد زبان عراق با لباس رسمی کردی……(ارج نهادن به‌ فرهنگ و ارزش‌های یک قوم)

1 2 3 4