هجری و پارتی؛یک بام و دو هوا!

15 دسامبر 2018

هر حزبی با آن همه‌ خیانت و جنایتی که‌ در حق مردم کرد روا داشته‌”پارتی” هیچ جایگاهی نزد مردم و سیاسیون آن قوم ندارد ،

1 2 3 4