در درون حدکا چه می گذرد؟

23 ژانویه 2019

پس از تثبیت قدرت هجری و نهادینه شدن ساختار جدید اوضاع خوبی بر کمپ های حدکا حاکم نشد. موشک باران کمپ ها نیز بر وخامت اوضاع افزود ولی مهمتر از آن جو بدبینی از هم

1 2