تمنای استاد هژار از ماموستا هیمن

2 مارس 2021

نامه ای بسیاری احساسی از استاد هژار مکریانی خطاب به ماموستا هیمن مکریانی موجود است که ارزش سندیت تاریخی دارد . این نامه علاوه بر آنکه نشان از صمیمیت بی حد و حصر موجود بین