بارزانی بۆچی چوویە دوبەی؟

قانعی فە رد لە سە ر چونیە تی سە فە ری بارزانی وە دە لی :

بارزانی بە س بو اکتیو کردنی دوبارە ی عە قدی خوی لە گە ل شریکە ی دنا گاز لە امارات روی وە کە پیش ئیستا لە چمچمال بو و وازیان ھینا بو. دوبارە رویشتە وە تە بە شکو بیان ھینە تە وە بو کوردستان.

جاری پیشو روی بو رزگار کردنی منصور بارزانی کە ٢-٣ میلیون دلاری له قومار دوراند بو و مایکل روبین لە AEI بە باشی باسی ئە وە ی کرد جا کورە کە ی مسعودیش وە ک باوکی ، بی ئە وە لە ژیانی دورە ی عە سگری دیبی خوی بە خوی دە لی ژنرال و دە لی لە و سوتاو تر بو کورد نە بوە و نیە !جا بە س لە میدیای کوردی کوردستان دا باس دە ولە تی کوردی و ئە و بابە تە بی مە عنایانە دە کا، بە لام لە دە روە بە س خە ریکی نە وت فروشتن و تیجارە تە!

لە پاشا ، ئە م میژو نوسە کوتی :

ئە لبە ت قسە کانی قادر دوبه زی ( کە ئیوە وە ک دکتور کمال کە رکوکی دە ی ناسن) قسە ی بەلاشن… بو ئە وە ی ٣١ ئاب لە میژو دا خە یانە تیکی گە وە رە یە. وە لە جلدی ٢ کتیبە کە ی مام جە لال دا بیل کلینتون کوتی تیراژیدی بە شر بو کە کورد بە دستی خوی کورد بکوژیت و مسعود بارزانی بە منی کوت : پیم خوشە لە کتیبە کە ت بی سریتە وە !

جا خو زستانی ٢ سال پیش ئیستا – ۱۷ شوبات – کە س لە بیری نە چوە تە وە کە خانمیمی اشتون لە ئیتیحائیە ی اروپایش پی کوت ترور و کوشتن، چارە سە ری کیشە ی ناخو نیە و دە م کوت کردن… بە لام دوای ھە لات و روی بو ئیتالیا و میدالی پی بە خشی کە زور سوتاوە بو ێلح و ئە و بابە تانە !

بە لام قادر دوبه زی یا که مال که رکوکی خو لە کوشتنی خە لکی کوردی حیزبی دمکراتی کوردستان ئیران لە کاتی پە لاماری درندانە ی قیادە موقە تە شان بە شانی پاسدارانی ئیرانی لە سالانی ١٩٨٠-١٩٨١ ، دە ستی وای لی ھات و گوج بو و جا ٦-٧ شاھیدی دوکتوری کورد ھە یە لە مستشفیە و ناتوانیت میژوی گە لە کە مان بکە ن بە فشە و ێوعبە ت. جا ئە وە کە بە یکیتی دە لین پاسدارتان ھیناوە، جا باشە سالی ١٩٨٠ پاسدار کوردی کوشت یا قیادە موقە ت ؟

ئە ی ئە گە ر پاسدار خراپە ، بو ھە مو روژیک ، نوینە ری لای ئیوە بو کورنش بردن بو لای ئیرانیە کان، لە نە و روزی ٢٠١١ وای کرد؟ … دوای ئە وە لە ١٧ شوبات وای کرد، لە ئیتالیا کوتی پاسدارانی ئیرانی لە کوردستان خە لک ھان دە دە ن کە کاک نوشیروان مصطفی امین فە ر موی : قسە یکی زور بی شر مانە یە… جا نە روزی ٢٠١١ نچیروان بارزانی بە بی ئە وە دە عوە ت بی لە لایە ن ئیرانیە کانە وە، خوی خستە ناو فروکە کە ی بە ریز فە خامە تی مام جلال و روی بو ئیران

دواتر لە نوامبر ٢٠١١ مە سعودیش رویشت بو ئیران و پژاکی فروشت بە پاسدارە کان !.. جا ئیستە گالتە بە ھینانی پاسدار دە کە ن !؟.. ئە ی سالی ١٩٩٢ خو سە ردار ایرج مسجدی، سپای قودس، دە ستی مە سعودی گرت و لە راژان کە بە س لە خانویکی هه بو که له ٢ ژورە دا دە ژیا، ھینایە وە بو کوردستان و ساحە سیاسی کوردستان، ئە و رو سپاە خراپە ؟ … بە س بە سوکایە تی کردن و سومعە خە لک زراندن خو کابرا نابیت بە پیاویکی گە ورەبارزانی، خوی لای خوی، پیاویکی گە ورە یە، بە لام عە قلیە تی چکولە یە!

سە را رە ی ئە وە قانعی فە رد دە لی :

بو بارزانی ، کرد و کردستان تنھا شریکە یکی گە ورە ی بازرگانیە کە چە ن میلیون کلفە ت و رە عیتی تی دایە و بە س.. جا لە پیناوە پارە و پول حە زی لیە تی تە واو کورد و کوردستان بکات بە قوربان. بە بونی ئە و لە کوردستان دا، چارە نوسی کوردستان بو شوینیکی تاریک و نارون و خراپە دە روا.

لە ولامی پرسیاریکی تر دا کوتی :

بارزانی دوای شکست ھینان لە مالیکی و سوریە دا، ئە و رو کە نچیروان بارزانی و فازیل میرانی و کە سانیکی تر بە دایمە لە تارانن و دە رون و دین .. بە س بو ئە وە ی عیلاقاتی خویان دوبارە باش تر بکە ن… بە لام عیلاقاتی نیوان پارتی و ئیتلاعاتی ئیران، لە بە ر کار و باری موخابە راتی ھە میشە بوە و ھە یەجاری پیشو انجمنی ئە منی قومی – شورای عالی امنیت ملی – لە ئیران بو بە واسیطە بو دیتنی خامنە ای و بارزانی، بە لام ئە و جارە بروایان پی نیە

کاتی خوی ساواک بە شایان وت بو: بارزانیە کان قابل استفادە ن بە لام قابیلی ئیعتماد نین و پیاو دە فروشن!

 

Be the first to comment

وەڵامێک بنووسە

پۆستی ئەلکترۆنیکەت بڵاو ناکرێتەوە .