مصاحبه روزنامه کیهان لندن با مصطفی هجری(دبیرکل حزب دمکرات کردستان)

دیار و نادیار

متن کامل گفتگو در پی می‌آید:
کیهان لندن: در ماه‌های گذشته گروهی از پیشمرگه‌های حزب دمکرات کردستان ایران در نزدیکی مرز اشنویه در کوه‌های قندیل مستقر شدند. این منطقه از سال‌ها پیش تحت کنترل نیروهای پ.ک.ک یا حزب کارگران کردستان است.
رهبری پ.ک.ک در قندیل از پیشمرگه‌های حزب دمکرات کردستان ایران خواست این محل را ترک کنند ولی این تقاضا مورد قبول آنها واقع نشد، چند روز پیش میان گریلاهای پ.ک.ک و پیشمرگ‌های حزب دمکرات کردستان ایران درگیری رخ داده که یکی از پیشمرگ‌ها بە نام قادر کریمی در این درگیری‌ها کشتە و یکی دیگر بە شدت زخمی شد.
کیهان لندن: آقای هجری در کوه‌های قندیل دقیقا چە گذشت؟ واقعیت دارد کە نیروهای مسلح پ ک ک بە پیشمرگه‌های حزب شما حملە کردند و یک نفر را کشتند؟
هجری: بلە درست است، متأسفانە سیاست پ.ک.ک سیاستی انحصارگرایانە و توسعە‌طلبانە است، پ.ک.ک خودش را صاحب همە کردستان می‌داند و تصور می‌کند کە باید همە فعالیت‌های سیاسی و نظامی سازمان‌های سیاسی کردستان تحت نظارت، کنترل و اجازە او انجام بگیرد. درهمین زمان، هنگامی که پیشمرگه‌های حزب قصد ورود به منطقە را داشته‌اند، جلو آن‌ها را سد کردە و گفتەاند کە باید رهبری پ.ک.ک اجازە بدهد، طبیعتا پیشمرگه‌های ما هم گفتەاند ما قصد رفتن بە خاک کردستان را داریم و از کسی اجازە نمی‌گیریم، اگر هم مقرر شود که کسی اجازە بگیرد این شما هستید کە باید اجازە بگیرید و آنها همچنان بر گفتمان خود مصر بودند. ما در برابر خواست آنها خیلی تحمل کردیم و حدود ١٠ تا ١۵ روز سعی داشتیم کە با آنها مذاکرە کنیم و این مسئلە را از راە آشتی‌جویانە حل کنیم. اما متأسفانە آنها برخواستەهای خود اصرار ورزیدە و در نتیجە دو روز قبل، پیشمرگ‌های ما کە آنجا بودند و نمی‌خواستند بە طور قهرآمیز وارد بشوند، مورد حمله نیروهای پ.ک.ک قرار گرفته و یکی از پیشمرگه‌های ما شهید و سه نفر دیگر نیز زخمی شد و این کل ماجرا و علت درگیری‌هایی بود که روی داده‌اند.
کیهان لندن: رهبری پ.ک.ک حزب شما را متهم می‌کند کە شما قصد عبور از کوه‌های قندیل را برای ورود بە خاک ایران را نداشتید و می‌خواستید در آنجا مستقر شوید و بطور مشخص در منطقە کیلەشین، آیا این صحت دارد؟
هجری: در واقع همە اتهاماتی کە پ.ک.ک در این مورد بە پیشمرگه‌های حزب ما وارد می‌کنند، همە ساختگی است و تنها برای توجیە عملکرد غلط خودشان است، در هر حال پیشمرگه‌های ما بە هر هدفی بخواهند وارد خاک کردستان ایران شوند، بالاخرە این بخشی از سرزمین ماست و ما باید نسبت به تصمیم گیری در این موضوع آزاد باشیم که در مرزها هر حرکتی را کە بخواهیم انجام بدهیم، نیروهای پ.ک.ک کە مرزبانان کشور ایران نیستند کە کنترل و امنیت مرزهای ایران را در دست داشتە باشند تا اینگونه تصور کنند کە پیشمرگه‌های حزب دمکرات کردستان ایران یا سایر سازمان‌های سیاسی کُرد بە چە منظوری وارد کشور می‌شوند.
کیهان لندن: بعد از اولین درگیری، گویا درگیری‌هایی دیگری نیز رخ دادە است، حزب دمکرات کردستان ایران قصد دارد چە سیاستی را در این رابطە و مسئلە و پ ک ک اتخاذ بکند؟
هجری: سیاست ما حول این محور است کە باز هم بە شکل مسالمت‌آمیز مسئلە را حل بکنیم. ما از پارلمان کردستان عراق خواستیم کە در این مورد میانجیگری بکنند، از شخصیت‌های کُرد و دوستان مشترک پ.ک.ک و ما نیز هستند، درخواست همکاری کرده‌ایم تا از راه مسالـمت‌آمیز این مسئله حل و فصل گردد.
ما امیدوارم کە این اقدامات بە نیتجە برسد تا بتوانیم فعالیت‌های حزب را ادامه دهیم. بە هیچ وجە ما مایل بە ادامە و گسترش این زد و خورد و تنش نیستیم. حتی در چندین مورد پیشمرگه‌های ما چند نفر از گریلاهای پ.ک.ک را دستگیر و همان جا آنان را به نشانه‌ی حسن نیت آزاد کردە بودند. پیشمرگه‌ها اعلام کرده بودند ما نمی‌خواهیم با شما بجنگیم و فقط می‌خواهیم، مسائل بە صورت آشتی‌جویانە حل شده و مجددا دچار یک درگیری داخلی میان نیروهای کُرد نشویم.
کیهان لندن: ما تلاش کردیم کە با رهبری پ.ک.ک در قندیل گفتگو داشتە باشیم و نظر آنان را نیز در مورد این درگیری‌ها جویا شویم، اما متاسفانە رهبری پ.ک.ک دعوت ما را برای گفتگو نپذیرفت.
به نقل از سایت کوردستان میدیا

نخستین نفری باشید که برای این مطلب نظر ارسال می‌کند.!

نظر خود را ارسال کنید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.