پروژە تصفیه‌ی جنوبی‌ها بە پایان رسید

دیار و نادیار

بعد از سر کارآمدن خالد عزیزی حدک بیشتر از قبل بە دست جماعت مکریان افتاد و روند حذف و بە حاشیە راندن جنوبیها نمایانتر و سریعتر شد. در این راستا کمال کریمی و خالد ونوشە کە از یاران و هم فکران عزیزی هستند از هیچ گونە تلاشی دریغ نکردند.
از سیامک وکیلی و رامبد لطفپوری شروع کردند و بە اقبال صفری رسیدند و در نهایت با حذف مادح احمدی پروژە را بە پایان رساندند.

رامبد بعد از اینکە ناچار شد بە حدکا برگردد، راهی انگلستان شد. اقبال صفری هم سال گذشتە بعد از این که به سوئد برگشت، همانجا استعفا داد و حتی از عضویت در حدک هم دست برداشت. سیامک وکیلی هم بعد تخریبات گستردە کمال کریمی و عواملش بدنبال ترک کردستان افتاد و در نهایت راهی نروژ شد. مادح هم بعد از بحاشیە راندن و تلاش فروان کمال کریمی برای اخراج وی از حزب ناچار شد راهی اروپا شود.

اکنون برای افرادی با شعارهای دمکرات مأبانه و تغییر این بلا را سر حزب آورده و از شاخه اصلی جدا شدند این سوال مطرح است که آیا با این اوضاع منشعبین به آنچه خواستند رسیدند؟

دیار و نادیار از همان ابتدا تأکید داشت که این پروژه فقط جنگ قدرت است و بس! با وجود آنکه انتظار می رفت حدک با داشتن افراد باسوادتر، قدیمی تر، با مطالعه تر و روشنفکر تر بتواند آرمان های واقعگرایانه دیرینه دمکرات را زنده کند اما صد افسوس که با سواد ها کنار رفتند و عنان کار به یکسری لمپن واگذار شد. زحمات و تلاش های کمال کریمی و خالد ونوشە منجر شد پیشمرگان تفاوتی میان دمکرات هجری و دمکرات عزیزی احساس نکنند. البته جداشدن کادرهای مطرح و باسواد و مورد اتکای کردایتی و پی بردن به این اشتباه استراتژیک تاریخی از منظر دیار و نادیار اتفاقی میمون و خوشایند است که یک انحراف قدرت نگیرد اما این پروسه به هر حال خدمتی به کُردها نخواهد کرد و درجا زدن روند نادرست را تکرار می کند. به امید هدایت تک تک کادرهای مطرح و جوانان با سوادی که اسیر این انحراف شده اند و جدایی آنها.

نخستین نفری باشید که برای این مطلب نظر ارسال می‌کند.!

نظر خود را ارسال کنید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.