فساد در حزب دمکرات این بار با آبروی زنان بازی کرد

دیار و نادیار

بی حرمتی به زنان در حدک گویا تمامی ندارد و کسی انگار نمی خواهد فکری به حال این وضعیت بکند.

متعاقب مطلب ارسالی در خصوص استعفای زنان حدک در تکمیل آن اخبار به اطلاع می رساند رسول سلطانی عضو حزب دموکرات و مجری یکی از برنامەهای فرهنگی تلویزیونی «کرد کانال» ٬شاعر و مترجم چند کتاب، با نشر استاتوسی در فیسبوک٬ زنان فمینیست را بە مادەخرانی تشبیه کرد کە طی یک راهپیمایی خواستار بریدن دم خود و عرضە سکس و عریانی (نگذاشتن پالان بر پشت خود) و عشق آزاد با ۱۵٠ خر نر هستند. وی هم چنین اعتراض زنان را بە عرعر خر تشبیه کرد.

بیش از ۴٠٠ نفر از فعالان حقوق زنان و فعالان برابری طلب طی دو بیانیە در روزهای دوم و سوم ماه ژوئن بە این استاتوس از جانب یک مجری تلویزیونی حزب دمکرات کوردستان بە شدت اعتراض کردە و خواهان اخراج وی از کردکانال شدند.

توهین بە زنان کرد در احزاب و خارج از احزاب مسبوق بە سابقە بودە و نە تنها در احزاب ناسیونالیست کە در احزاب چپ هم اتفاق افتادە است، اما اولین بار است کە در فضای سیاسی کردستان، فردی برای توهین بە زنان مؤاخذە می شود. حزب دمکرات کردستان موقتا این فرد را از حضور در «کورد کانال» منع کرده اما بە طور رسمی تنبیه فرد خاطی را اعلام نکرد و فقط طی اطلاعیەای از اعضایش خواست تا از توهین بە زنان خودداری و کلیە کامنتها و استاتوسهای توهین آمیزشان را حذف کنند.

با وجود این ماجرا بە همین جا ختم نشدە و معدودی از همراهان این فرد که تعدادی از آنان از شاخه دیگر حزب دموکرات هستند اخیرا یک وبلاگ و یک صفحە در فیس بوک به زبان کردی راه اندازی کردە کە تبلیغ تجاوز به زنان فمینیست می کند. در این صفحە هجوی علیه زنان امضا کنندە نامە اعتراضی منتشر شدە کە در آن زنان کرد،اینگونه توصیف شده اند کە درنوبت سرویس جنسی دادن به این هجونویس و دوستانش از هردوشاخە حزب هستند. سپس بە توصیف آلت جنسی زنان با ذکر نام تک تک آنان پرداختەاند.

ادمین های این صفحە از مردان حامی زنان هم نگذشتە و قواد و زن ذلیل و … لیس خطابشان کردەاند. این گروه کە هدفشان خاموش کردن صدای معترضان از طریق قلدری و توهین بی حدو حساب است، هر از چند گاهی زنانی را کە بە اعتراض ادامە می دهند هدف قرار دادە و در قالب هجو٬ صحنەهای تجاوز جنسی به آنان را توصیف مینمایند. متاسفانە باوجود مدارکی مبنی بر مشارکت برخی از اعضا در مدیریت، تبلیغ و لایک این صفحە، هر دو شاخە حزب دمکرات در این بارە کاملا سکوت کردەاند.

اما در مورد شعر به دلیل محتوای بسیار وقیح آن دیار و نادیار تا ویرایش های بعدی و حذف بسیاری از ابیات آن عذر تقصیر از درج این اشعار دارد اما (+۱۸) می توانند برای پی بردن به عمق فاجعه به آدرس فیس بوکی زیر مراجعه کنند فقط به همین بسنده می شود که در اشعار این آقا در رابطه با وضعیت غیر اخلاقی تعدادی از زنان گروه مانند صبری – مینا- شعله – چرا – هنار – کازیوه – الهام – نسرین – ناهید – فریبا و تعدادی از مدان مانند سیامک – اسماعیل و قادر اشاره شده است :

هەموومان گۆڵەکەرین

https://www.facebook.com/sulttanisupport

نخستین نفری باشید که برای این مطلب نظر ارسال می‌کند.!

نظر خود را ارسال کنید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.