اظهارات جدید خالد عزیزی در خصوص اتحاد حزب دمکرات

خالد عزیزی: حدکا دوبار تلاشها برای اتحاد مجدد را ناکام گذاشت

روزنامە ” ئاوێنە” کە در اقلیم کردستان چاپ و منتشر می‌گردد، در تازەترین شمارە خود گفتگویی با خالد عزیزی، دبیر کل حزب دمکرات کردستان کردە و نظرات ایشان را در خصوص مسائل کردستان و وضعیت کنونی احزاب و خصوصا دو جناح حزب دمکرات پرسیدە است.در این گفتگو عزیزی اشاره به موضوعاتی می کند که برای دیگر احزاب و خصوصا جناح دیگر حزب (حدکا) زیاد خوشایند نیست.

ایشان اظهار دارند که عدم اتحاد و همبستگی میان احزاب کردی در این مقطع زمانی امری نامطلوب بودە و موجب این شدە کە اعتبار آنان خدشەدار گردد کە امیدوارم با احساس مسئولیت در قبال مسائل ملی همە این مرحلە را پشت سر بگذاریم.عزیزی در خصوص مردم در کردستان گفتە است مردم کردستان نباید منتظر باشند کە احزاب اختلافات خود را کنار بگذارند و بعد دست بەکار شوند، مردم باید خود از فرصتهای پیش رو استفادە کردە و تلاش کنند کە مبارزات و فعالیتهای مدنی را در میان خود بە یک فرهنگ بدل کنند.

خالد عزیزی در رابطە با مسألە اتحاد مجدد دو جریان حزب دمکرات عنوان داشت کە پروسە اتحاد دو طرف دمکرات دو مرحلە را پشت سر نهادە است. مرحلە اول عادی شدن روابط و برگزاری جلسات مشترک میان طرفین بود کە تا حدودی پیشرفتهایی هم داشت. اما در نقطە حساس این مسألە آقای مصطفی هجری، دبیر کل حدکا با انتشار یک کتاب و دامن زدن بە اختلافات سابق تلاشها برای اتحاد را عقیم گذاشت. همچنین در آستانەی کنگرە شانزدهم حزب ما با رد و بدل کردن پیامها میان طرفین امید این می‌رفت کە این روند دوبارە آغاز شود، اما در ماههای اخیر نیز حدکا با انتشار بیانیەی رسمی و سخن پراکنی‌های بسیار علیە ما بار دیگر بر سر راه گفتگوها مانع تراشی کردند،و با این تواصیف هیچ امیدی یا روزنه‌ایی برای اتحاد مجدد حزب دمکرات وجود ندارد و علت اصلی آن هم همانطور که مردم می دانند جناح مقابل حزب ما (حدکا) هستند.

هاوری

نخستین نفری باشید که برای این مطلب نظر ارسال می‌کند.!

نظر خود را ارسال کنید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.