حدک در خصوص ربوده شدن پیشمرگ هایش بیانیه داد

اختلافات و تنش های بین حزب دمکرات (جناح خالد عزیزی) و پارت آزادی (پاک) بال گرفته است و پای آسایش و نیروهای امنیتی کردستان عراق به این قضایا کشیده شده است و در این خصوص حدک بیانیه ایی انتشار می دهد:

توضیحی در خصوص: مواردی از ربودە شدن چند پیشمرگ حزب دمکرات کردستان

  طی دو روز گذشتە، خبر ربودەشدن چند پیشمرگ حزب دمکرات کردستان، کم و بیش و بصورت ناقص در شبکەهای اجتماعی و برخی رسانەها منتشر گشتە و موجب برانگیختەشدن سؤالات و نگرانی‌هایی از سوی دوستان و دلسوزان گشتە است. لذا ضروری می‌دانیم جهت اطلاع بیشتر افکارعمومی، نهادهای مربوطە و نیروها و جریانهای سیاسی کردستان، بدین شیوە از چگونگی رخ‌دادن این سلسلە اقدامات پردە برداریم.
در روزهای دوشنبە و سەشنبەی گذشتە، چند پیشمرگ حزب دمکرات کردستان بە اسامی نادر ایلامی، آرام ناظر و سیروس ربیع‌بیگی کە پیشتر عضو گروە موسوم بە ” پارت آزادی کردستان” بودە و بعدها این گروە را ترک کردە و بە حزب دمکرات پیوستەاند، در سە اقدام جداگانە با ربودەشدن و بازداشت مواجە گشتەاند. این افراد از سوی اشخاص وابستە بە گروە مزبور و تحت لوای دیدار و دعوت دوستانە بە محلی دور از قرارگاههای حزب کشاندە شدە و سپس شماری از افراد مسلح ” پارت آزادی” طبق یک نقشەی از پیش طرح شدە، در کسوت نیروهای امنیتی اقلیم کردستان بە این رفقا یورش بردەاند.
یکی از این رویدادها شامگاە ۱۲ سپتامبر در حوالی شهر کویسنجق و در پارکهای جنگلی ورودی غربی شهر روی دادە کە گرچە پیشمرگ نادر ایلامی مورد ضرب و شتم قرار گرفتە و مجروح گشتەاست، اما از خود دفاع کردە و توانستە خود را از چنگ آنها نجات دهد.
رویداد دوم، روز سەشنبە ۱۳ سپتامبر در یک منزل در ناحیەی کسنزان در حومەی هولیر اتفاق افتادەاست. افراد مسلح حزب مزبور طبق یک نقشەی از پیش طرح‌شدە از طریق یکی از همدستان خود، پیشمرگ آرام ناظر را بە منزل یکی از آشنایان پیشین خود می‌کشانند. نامبردە بە محض پیادەشدن از تاکسی و وارد شدن بە منزل مزبور، هدف حملەی شماری از افراد مسلح ” پارت آزادی” قرار گرفتە و بازداشت و ربودە می‌شود.
مورد سوم ناپدید شدن یکی از پیشمرگان ما بنام سیروس ربیع‌بیگی در روز شنبەی گذشتە ( ١٠/٩/٢٠١۶) است. نامبردە قصد داشت بمنظور دیدار با یکی از آشنایان خود بە شهر سلیمانیە سفر نماید. اما از آن روز بە این سو مفقودالاثر بودە و هیچ خبری از وی نداریم. با توجە بە مقارن بودن ناپدیدشدن نامبردە با رویدادهای یادشدە و با عنایت بە پیشینەی نامبردە کە وی نیز از گروە موسوم بە پارت آزادی بە صفوف پیشمرگان حزب ما پیوستەبود، قریب بە یقین می‌دانیم کە ناپدیدشدن نامبردە نیز کار این گروە باشد.
دفتر روابط خارجی حزب دمکرات کردستان بدنبال اطلاع از اقدامات گروە نامبردە، نهادهای امنیتی کویسنجق و هولیر و دیگر نهادهای مربوطە را از این امر مطلع ساختە و از آنان خواستە این رویدادها را مورد رسیدگی و تحقیق قراردهند.
در رابطە با سلسلە اقدامات اخیر گروە موسوم بە “پارت آزادی” چند نکتە را بە اطلاع همە رساندە و بر آنها تأکید می‌نماییم:
١ ــ افرادی کە “پارت آزادی” برای بدام‌انداختن و ربودن آنها برنامەریزی کردەاست، تنها گناهشان این است کە صفوف این گروە را ترک کردە و بە صفوف حزب دمکرات کردستان پیوستەاند، بدون آنکە سلاح و ادوات و اموال این گروە را با خود آوردەباشند. این در حالیست کە برخی اوقات از حزب دمکرات نیز فرد یا افرادی بە این گروە پیوستەاند و ما این اقدام را امری عادی تلقی کردەایم. بە همین دلیل ضرب و شتم و بی‌حرمتی و ربودن این افراد را نقض حقوق و آزادیهای فردی و موازین دمکراتیک دانستە و آنرا بشدت محکوم می‌کنیم.
٢ ــ در خاک اقلیم کردستان و تحت حاکمیت حکومت اقلیم کردستان، جریان مسلحی کە خود را یک حزب سیاسی قلمداد می‌کند، اگر با افرادی از احزاب و سازمانهای دیگر مشکلی داشتەباشد، درست آنست کە از طریق روابط سیاسی یا از طریق قانونی و مسالمت‌آمیز و از کانال مؤسسات حکومتی اقدام نماید، نە آنکە بمنظور انتقام از آنها و ربودنشان طرح و نقشە ریختە و اجرا نماید.
٣ ــ حفظ جان پیشمرگان ربودە شدە و رعایت احترام و کرامت آنها بر عهدەی گروە نامبردە است. ما خواستار آزادی هر چە سریعتر این پیشمرگان هستیم. در همان حال رهبری پارت آزادی را از عواقب زیانبار اینگونە اقدامات مطلع می‌سازیم.
ما منتظر اقدامات و رسیدگی‌های نهادهای ذیربط در اقلیم کردستان هستیم. امیدواریم تلاش دلسوزانە و مسئولانەی همە، مانع تکرار چنین اقدامات نسنجیدە و زیانبار گردیدە و این گونە اقدامات با پاسخ سیاسی و قانونی درخور مواجە گردند.

حزب دمکرات کردستان
کمیسیون سیاسی ــ نظامی
۱۵/۹/۲۰۱۶
۲۵ شهریور ۱۳۹۵

نخستین نفری باشید که برای این مطلب نظر ارسال می‌کند.!

نظر خود را ارسال کنید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.