2 Comments

  1. همین که شما فارسها، تورکها و عربها از حسودی ملت کورد دارید کور میشید، نشان از موفقیت کوردهاست.
    من خوشحال میشم وقتی شماها را اینطور میبینم. وقتی فارسها، تورکها و عربها دست بزنند برای ملت کورد، ناراحت میشم، چون به کورد بودنم شک میکنم.

  2. با صحبت های شما، به کورد بودن حدکا باید شک کرد چون الان عربستان برایش دست می زند

نظر خود را ارسال کنید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.