راسان هجری و هزینه برای شهروندان درجه ۲

بوده‌اند و هستند افرادی که آگاهانه و صرفا به علت داشتن تعصبات خشک و غیر منطقی به مهره‌ی سوخته یک فرقه یا جریانی تبدیل شده‌اند. در اینگونه فرقه‌ها،جریانات و احزاب،سران تصمیم گیرنده،آنان را در راستای تحقق اهداف شخصی خود به کار می گیرند.اینگونه افراد چون دارای تفکر مستقل نبوده و نمی توانند در خصوص هیچ موضوعی موضع مشخص و مستقلی داشته باشند،نزد رهبری هم از هیچ جایگاهی برخوردار نیستند و حتی سرنوشت اینگونه افراد برای کسی اهمیتی ندارد.

  سال گذشته در جریان وعده‌هایی که حزب دمکرات به عربستان داده بود نسبت به نا امن کردن ایران و کشاندن جنگ به داخل کشور که مصطفی هجری از آن تحت عنوان “راسان” نام می برد،تیم هایی از طرف حزب دمکرات به داخل کشور نفوذ کردند که همگی آن ها کشته شدند.پیشمرگ هایی که این تیم ها را تشکیل می دادند،افراد ضعیف و بی نفوذ حزب بودند که حتی پس از کشته شدنشان و با گذشت یک سال از آن رویداد هنوز حزب دمکرات به مرگ این افراد اعتراف نکرده است.

  حزب فقط به مرگ یک عضو رهبری و افراد اهل یک روستا اعتراف کرد که آن هم جنبه ی تبلیغات بدنبال داشت و با توجه به موقعیت آنان امکان پنهان کردن یا بی اهمیت کردن برایشان فراهم نبود.مهدی شیخی،بارزان حسینی،روح الله حیدری،صاحب حسینی،هیوا قربانی و افشار منبری از جمله افرادی بودند که در جریان درگیری سروآباد کشته شدند ولی حزب حتی به عضو حزب بودن آنان و مرگشان اعتراف نکرد.

(صاحب حسینی)؛(هیوا قربانی)

(صاحب حسینی)

11 Comments

  1. گوو به شه رفی هجری و ملا عولای سگ باب هیچ و پوچانه شورشی گه لی کوردیان فروشت بو مصلحت شخصی.

  2. صد حیف برای این جوانان جدا این عکس ما رو تکان داد یعنی شوک شوک به روحیاتمان کاش پسر رهبری اونجا کشته میشد،چرا صاحب عزیز چرا هیوا

  3. حیزب ابروی روشت بویه باسی ناکات،دزانی چ شکستیکی خوارد،افرین بو طرحتان و راسانتان به کوری خه لک و خوشتان دوراودور چاو لی بکن،تف تف له مدیریه تان ریبه ری ناقابیل.

  4. این شهیدان در کوه سالان جان باختند نشانه اوج قهرامانی بود که تسلیم دشمن نشدند،اما از چند طرف به انها خیانت کردند،ما تقاضا مندیم بقیه شهدا عکسشون منتشر کنید تا هر چه بیشتر این هجری بی مغز راسان راسان نگوید.

  5. پول عربستان در جیب کی میره و اینها با این وضع ناهموار در این کوه ها بمیرند؟ دروغگوهای قرن بیست و یک هجری نامرد

  6. هفتاد سال مبارزه حزب خیلی شرم اوره که نتواند حقوق عضو این حزب تامین کند و مزدوری عربستان قبول کند برای پول و اون هم برای فقط رهبری بقیه مثل گوسفند به اونها نگاه کنند،خیلی ننگه

  7. کاکی هیجری بو رایناگینیت که او پیشمرگانه له کوسالان هه موویان شهید بوون،گه واد ابی سایت اطلاعات هر روژیک عکس شهیدیک دابنی و شه ره اعصاب دروست بکات بومان ،گوو به شرفت بو خوت و راسانت،تو نتوانی کوری خوت پرورده بکیت تا خوی کوشت کورت لوتی درچوو،تو چون اتوانی سکرتیر بیت له سالدا چوار جار درویته اروپا بو؟به کام پاره قدرت طلب

نظر خود را ارسال کنید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.