نمایش فیلم بر بلندای صخره ها (تیم اعزامی حزب به اشنویه)

 

این ویدئو مستندی از روایت روح الله قاسمی از زندگی و مبارزات شهید صمد بوستانی که سال گذشته توسط تروریست های وابسته به حزب دمکرات کردستان ایران به شهادت رسید می باشد. . شهید حاج صمد بوستانی همواره در یگانهای رزم خدمت نموده و خدمات شایانی در جهت حفظ امنیت پایدار شمالغرب ارائه نمود و جانفشانی ها و رشادت های این شهید بزرگوار برای همیشه در مناطق مرزی اشنویه ماندگار شد. همچنین در گوشه هایی از تصویر، تیم اعزامی حزب به منطقه اشنویه در سال گذشته و نفرات آن را به تصویر کشیده که چگونه برای انجام یک ترور برنامه ریزی می کنند.

پس از پخش این مستند در شبکەی مستند سیما،حزب دمکرات سراسیمە واکنش نشان داد و در تصمیمی حزبی،نگاه کردن و پخش این فیلم را برای افراد حزبی ممنوع اعلام کردە است.ممنوع شدن تماشای این فیلم برای افرد حزبی اقدامی تازە و جدید نیست بلکە حزب دمکرات در سانسور واقعیت ها و پوشاندن راستی ها برای مردم و حتی اعضای خود،سابقەی دیرینەایی دارد.در حزب دمکرات هر رسانە (سایت اینترنتی،تلویزیون،روزنامە و ….) یا مدرکی کە دربر گیرندەی افشای واقعیت باشد،برای افراد حزبی جزء میوەی ممنوعە بە حساب می آید و پیگیری آن تبعات سوئی برای افراد در بر خواهد داشت.حتی بودەاند افرادی کە برخی واقعیات را آشکار کردەاند و چنان مورد غضب قرار گرفتەاند کە تا حد ترور و اخراج و توبیخ و دیگر مجازات های حزبی پیش رفتەاند.

به زودی در خصوص تیم اشنویه تصاویر و فیلم های بیشتری از همین سایت پخش خواهد شد.

1 Comment

نظر خود را ارسال کنید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.