پیشمرگ‌های حزب؛فراموش شدگان جامعە

  آب گل آلودی که مسئلەی رفراندوم اقلیم کردستان در منطقە درست کردە بود و هجری و یارانش از آن ماهی می‌گرفتند،کم‌کم روشن شد و قلاب‌های هجری و دیگر آقایان نمایان گشت.

  مدتی بود کە تمامی احزاب کمپ‌نشین و خصوصا حزب دمکرات،کاسەی داغتر از آش شدە بودند و خود را قاطی مسئلەی رفراندوم در اقلیم کردە بودند و از بحران‌ها و معضلات داخلی حزبشان فرار می‌کردند،حال کە این قضیە پایان یافت و هیجانات و انرژی صرف کردن‌های حزب نیز در این رابطە بە باد فنا رفت‌‌ دوبارە روز از نو روزی از نو،مشکلات و بحران های داخلی حزب بیش از پیش دامنشان را گرفتە و بە بحث روز تمامی پیشمرگەها تبدیل شدە است.پیشمرگ‌هایی کە از کوچکترین امکانات زندگی برخوردار نیستند.در سرمای استخوانی دشت کویە حتی سوخت کافی برای گرم نگاه داشتن مقرهایشان ندارند.سرما،بی پولی،پرداخت نشدن حقوق ۴ ماه،جدایی از حزب و آوارە شدن در سلیمانیە و اربیل برای کارگری (در این فصل و وضعیت اقلیم حتی کارگری هم برای پیشمرگ‌ها پیدا نمی‌شود) و…. از کوچکترین و جزئی‌ترین مشکلات و بحران‌های این روزهای پیشمرگەها هستند کە رهبری هیچ اعتنایی نمی‌کند و این معضلات همچنان بە قوت خود باقی می‌مانند.

  در واقع نکتەی جای تاسف این است کە اعضای حزب (پیشمرگ ها) فقط نزد رهبری حزب نیست کە فراموش شدەاند بلکە در جامعە نیز دیگر کسی نامی از آن‌ها نمی‌برد،یعنی بە نوعی وسیلە برای پیشرفت رهبری و اعضای خانوادشان تبدیل شدەاند.

نخستین نفری باشید که برای این مطلب نظر ارسال می‌کند.!

نظر خود را ارسال کنید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.