تونل های زیرزمینی حزب در هلگورد

  اعضای حزبی مستقر در نواحی مرزی (هلگورد) در صدد حفر تونل‌های زیرزمینی هستند.

  بنا بر اخبار رسیدە از مقرهای حزب دمکرات،رهبری حزب این روزها کە فقط توانایی طرح پیشنهاد را دارند و در انجام این طرح‌ها باز ماندەاند،طرحی جدید پیشنهاد دادەاند کە گویا می‌خواهند کم‌کم پایگاه اصلی و بدنە حزب را بە جدار مرز منتقل کنند.البتە رهبری حزب کلاه سرشان نمی‌رود در طرح پیشنهادی برای حفظ بە قول خودشان “امنیت” بیشتر،رهبران و اعضای دفتر سیاسی در اربیل و یا کشورهای اروپایی خواهند ماند.

  برای این منظور نیروهایی کە در مناطق مرزی هلگورد حضور دارند درصدد حفر تونل‌های زیرزمینی برای استقرار مقرهایشان هستند،پیشمرگ‌های حزب این پروسەی حفر تونل را از گریلاهای پ.ک.ک تقلید می‌کنند و گویا فرماندهان حزب اجازە آنان را نیز کسب کردەاند.

نخستین نفری باشید که برای این مطلب نظر ارسال می‌کند.!

نظر خود را ارسال کنید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.