از گوشه و کنار حزب…

  زمزمەهایی شنیده شده است مبنی بر بازگشت دوباره خالد عزیزی به پست دبیرکلی حدک و این موضوع با وجود اینکه هنوز از طرف خالد عزیزی یا رهبری حدک تایید نشده است،واکنش مصطفی هجری را بە دنبال داشتە است.مصطفی هجری طی ارسال پیامی برای دفتر سیاسی حدک،ابراز داشتە است کە او با مولودی موافق‌تر است و در صورت حضور خالد عزیزی در پست دبیر کلی دیگر بە گفتگوها برای اتحاد دوبارە حزب ادامە نمی‌دهند.
  خالد عزیزی کماکان کابوس وحشتناک هجری است و مدام بیم آن را دارد کە با اتحاد دوبارە حزب،عزیزی بخواهد منصب او را تصاحب شود و مدیریت حزب دمکرات واحد را بە دست بگیرد.از این رو از همین الان جنگ روانی را بر ضد خالد عزیزی آغاز کردە است و غافل از اینکە چە در صورت اتحاد و چە در جناح خود،دیگر هیچ شانسی برای دبیرکلی ندارد…
  رامبد لطفی پور کە طی چند سال انشعاب و دو جناحی حزب از موقعیت‌ها بە سود خود استفادە نمود و هر مدتی را در جناحی فعالیت داشت و بر ضد جناح مقابل جبهەها می‌گرفت،طی اظهار نظری در منچستر انگلیس ابراز داشتە است در صورت برگزاری کنگرە حدک و عدم حضور خالد عزیزی شاید دوبارە بە حدک بپیوندد و در کنگرە شرکت نماید.رامبد اعلام کردە است کە الان دیگر رامبد سە سال پیش نیستم،تحصیلات آکادمیک را ادامە دادەام و دانشجوی دکترا هستم و در صورت بازگشت بە حدک هم بە پستی کمتر از دفتر سیاسی راضی نمی‌شوم.
  وی انتظار دارد حداقل به عنوان نماینده خارج از کشور حدک معرفی شود ولی در مقابل،مصطفی مولودی در واکنشی تند بە این اظهار نظر،ابراز داشتە است کە هرگز بار دیگر یک کلاه بردار را بە حزب راه نمی‌دهیم او هم سر حدکا کلاه گذاشت و هم سر حدک.
  گویا از طرف دیگر سهیلا قادری نیز همچنان بە فعالیت‌های ……… خودش ادامە می‌دهد و بالاخرە این اقدامات نتایجی را برای ایشان در بر داشت.ما قصد پرداختن بە این چنین فعالیت‌هایی را نداریم و قضاوت با خوانندگان محترم سایت.ولی وقتی مصطفی مولودی دبیر کل است جای تعجب است اگر غیر از سهیلا قادری کسی دیگر دبیرکل اتحادیە زنان باشد.وی با دسیسە و برنامەایی حساب شدە گلاویژ همسر رحیم پرشەایی را کنار زدە و خود را جایگزین کرد…

نخستین نفری باشید که برای این مطلب نظر ارسال می‌کند.!

نظر خود را ارسال کنید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.