معافیت رهبری از قوانین حزبی!

  تبعیض و نابرابری میان اعضای رهبری و بدنه در حزب دمکرات به گونه ایی نهادینه شده است که اگر اعضای رهبری هر نوع قانون و مقرراتی را نقض کنند،بدون هیچ بازخواستی تبرئە خواهند شد.نمونەهای زیادی از تخلفات و قانون شکنی های رهبری موجود است کە حزب در برخورد با آن ها مرتکب بی عدالتی و تبعیض شدە است.
  در تازەترین مورد می توان بە مسئلە “دارا ناطق” عضو کمیتە مرکزی حزب اشارە کرد.ایشان بە عنوان رابطە تشکیلاتی و کار حزبی با یک دختر اهل ارومیە ارتباط می گیرد و این دختر بە بهانە کار حزبی و دیدار با حزب،چندین بار بە اربیل می‌آید و دارا ناطق ایشان را بە هتلی در مرکز شهر می برد.پس از چندین مورد نشست و رفت و آمد،از طرف دارا پیشنهاد ازدواج بە ایشان دادە می شود و او نیز قبول خواهد کرد.
  شرط ازدواج دارا ناطق با این دختر،مهاجرت ایشان بە خارج از کشور می باشد،بعد از ازدواج این دو،با کمک دارا ناطق همسر دومش بە آلمان می‌رود ولی بە شرط اینکە دارا نیز برود اما پس از مدتی کە دارا از رفتن بە آلمان سر باز می‌زند همسرش نزد حزب از ایشان شکایت می کند و قضیە ازدواج خود با دارا را آشکار می کند.با توجە بە قوانین داخلی حزبی،هیچ عضوی در حزب نمی تواند همزمان دو همسر انتخاب کند ولی چون “دارا ناطق” از باند هجری می باشد و یکی از طرفدارهای طرح پیشنهادی دبیر کل هستند از هر گونە بازخواست یا توبیخی معاف می باشد و بە نوعی برای این مسئلە پاپوش درست می کنند و همسرش هم باید ساکت بماند.

نخستین نفری باشید که برای این مطلب نظر ارسال می‌کند.!

نظر خود را ارسال کنید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.