حاج جمال پورکریم صهیونیست میشود

جمال پورکریم کە خود را اپوزیسیون و فعال سیاسی کرد معرفی می کند بعد از آنکە از عربستان پول هنگفتی دریافت کرد، اکنون دست بە دامان رژیم صهیونیستی شدە است و بنا بر مدارک و شواهد هم اکنون در اسرائیل به سر میبرد.
ایشان کە در وطن فروشی و خیانت بە ایران از همکاری با هیچ کشوری دریغ نمیکند مدت سە روز است از طریق سفارت رژیم اسرائیل برای دیدار با برخی از سران رژیم صهیونیستی وارد تل آویو شدە است.و بنا بر گزارشاتی کە بە دستمان رسیدە است اولین دیدار ایشان با منشە امیر گویندە رادیو اسرائیل بودە است.
این وطن فروش قبلا نیز در مراسم مرگ شیمون پرس به همراه یهودیهای ساکن پاریس شرکت کردە بود و آنجا عنوان کردە بود کە کردها و اسرائیلیها دوستی تاریخی دارند و هر دو دشمن مشترکمان جمهوری اسلامی ایران است.شایان ذکر است که تمامی این فعالیت ها در راستای تحقق اهداف شخصی بوده و هیچ ربطی به حزب یا وضعیت حزب ندارد.در این رابطه می توان به اخراج ایشان از حزب دمکرات اشاره نمود.

1 Comment

  1. آفرین به حاج جمال گل!! کار خوبی کرده ! شما هم در پاریس جاسوس دارید!!

نظر خود را ارسال کنید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.