شبکه من و تو به جمع تجزیه طلبان ایران پیوست

انگار آن طرف مرزی ها هیچ حد و مرزی در خیانت و وطن فروشی نمی شناسند. به دروغ ادعای مبارزه با نظام را دارند اما آنها تابع اربابانشان هستند. اربابانی که در نهایت تجزیه و تکه تکه شدن ایران را می خواهند نه تغییر رژیم. خیانت معنایی جز این ندارد. خیانت به تاریخ چند هزار ساله ایران و ایرانی. وطن فروشی نیز به کارنامه من و تو اضافه شد. شبکه من و تو نیز به جمع تجزیه طلبان پیوست. خدا را شکر دم خروس هر روز بیشتر از دیروز بیرون می زند این شبکه پس از اهانت به ادیان و حکومت و… فقط بحث تجزیه ایران را مطرح نکرده بود که کارشناس آن به خوبی تبیین کرد: کاوه آهنگری عضو حزب دمکرات کردستان ایران و کارشناس من و تو از ایران به عنوان اشغالگر کردستان یاد می کند که باید این مناطق آزاد شود! ببینید این خیانت تاریخی شبکه من و تو را :

1 Comment

  1. احزاب تروریست کرد سوگلی و تنهاامید امریکا و اسراییل اند برای فروپاشی خاورمیانه و هر کس بخواهد از حمایت امریکا و یهود بهره مند باشد باید با سوگلی امپریالیزم همصدا باشد

نظر خود را ارسال کنید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.