مهرە مورد اعتماد مصطفی هجری و مشاور وی در لهستان بازداشت شد

کامران رسولی یکی از مهرهای مورد اعتماد هجری در کشور لهستان بە اتهام قاچاق انسان بە چهار سال زندان محکوم شد،نامبردە یکی کسانی بودە کە در سالهای گذشتە نقش بسیار حیاتی در پیشبرد اھداف و برنامە و طرح هجری داشتە،کامران رسولی کە در سال گذشتە با یکی از سازمانهای جاسوسی اسرائیل بە نام آ ڤا س در زیر نام سازمان خیرخواه مبالغ هنگفتی را برای تقویت هجری و باند وی بازسازی کمپ ههای حدکا در کویە و اربیل جمع آوری کرد.
کامران رسولی در دو سال اخیر با اطلاع مستقیم هجری و دوستان وی و با همکاری سازمان جاسوسی اسرائیلی صدها پناهجو را در زیر نام فرار مسیحیان از ایران و از کشورهای سربستان لهستان،مقدونیە بە اورپای مرکزی منتقل کردە،نامبرد با هماهنگی سرویسهای اطلاعاتی کشورمان و کشور لهستان در ماه گذشتە در هنگام قاچاق دها پناهجو بازداشت شد،بعد از بە دام افتادن نامبردە،سربازان گمنام اطلاعاتی کشورمان بسیار تلاش کردند کە نامبردە را بە داخل کشور استراد کنند ولی متاسفانە با مخالفت دستگای قضائی لهستان روبرو شد،


کامران رسولی متولد شهر مریوان و از خانوادە تحت پوشس کمیتە امداد امام خمینی بزرگ شدە، در سالهای گذشتە با همکاری مستقیم هجری و پشتوانە باند وی بسیاری از مخالفان طرح هجری را حذف و از صفوف حدکا اخراج کرد،در سفر اخیر هجری بە اروپا هجری بە پاسداشت زحمات وی نامبردە را بعنوان مسئول تشکیلات اروپای مرکزی انتخاب کرد.بازداشت اخیر وی در کشور اروپای لھستان سبب سلب تابعیت سویسی از وی شد
بازداشت کامران رسولی در ماھ گذشتە سبب نگرانی شدید هجری و باند وی در اروپا شدە بود تا اینکە هجری در روزهای اخیر بسیار تلاش کرد کە بدون سر و صدا و با پرداخت رشوە هزاران یوروی مهرە خود را ازاد کند.
در روزهای اخیر مسئولان ارشد سازمان جاسوسی آ ڤا س کە در زیر نام سازمان خیرخواه مسیحی فعال هستند توانستەاند کە با پرداخت هفتاد هزار یورو آزادی نامبردە را فراهم کنند و بە سوئیس برگردانند،ازادی نامبردە سبب خوشحالی بسیار هجری و باند وی شدە بعد از آزادی،هجری با انتصاب نامبردە بە عنوان مسئول تشکیلات اروپای مرکزی گام بعدی را جهت حذف مخالفان خود در اروپا اغاز کردە،در روزها و ماهای آیند شاهد تحولات بزرگ در ساختار حدکا در اروپا خواهید بود کە تمام این تحولات با پولهای جمع آوری شدە کامران رسولی مزدور موساد عملی خواهد شد.
بسیاری ناگفتەھای دیگر در خبرهای ایندە بە اطلاع شما خواهیم رساند.

2 Comments

  1. به آکو الیاسی بگویید که لهستان اصلا معبر پناهجو نیست. لذا در گزارشات بعدی دقت بیشتری به عمل آورد.

    کامران رسولی و آکو الیاسی هر دو که عضو حدکا هستند از طریق دیار و نادیار بیشترین خبرهای دروغ را منتشر کردەاند.

    ضمنا کامران رسولی طی دو ماه غیبتش که از بیماری سرطان رنج میبرد، در بیمارستان زوریخ تحت درمان بود.

  2. لهستان مسیر پناهجویان نیست منتهی ترفیع درجه گرفتن کامران رسولی نشانه موفقیتش است به هرحال کمیته سوییس از موفق ترین کمیته ها است طبیعی هست این حرفا و تغییرات و حضور فرد و فرد های حزبی باانگیزه و قابل اعتماد در کمیته سوییس و درکنارکامران رسولی نتیجه موفقیت های این فرد است.

نظر خود را ارسال کنید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.