اتحاد حزب دمکرات،پروسەایی که هیچوقت عملی نخواهد شد…

دیار و نادیار

پس از آخرین انشعاب حزب دمکرات در سال ۱۳۸۵ که علت اصلی آن منطقه گرایی و جنگ قدرت بود،رهبری حزب از طرف مردم و اهل سیاست کردستان ایران مورد نقدهای شدیدی قرار گرفتند و به نوعی دلسردی و فاصله زیادی در میان مردم و حزب ایجاد شد.رهبری هر دو جناح این قضیه را به خوبی درک کرده اند.

 قضیەی اتحاد دوباره حزب حدود یک سال است که از طرف رهبری هر دو جناح به عنوان پروسەی در حال اجرا و سیاست اجرایی حزب،مورد بحث قرار گرفته است.آشکار است که این قضیه تنها خوراک تبلیغاتی و سلاح نفوذ رهبری حزب میان طیف های مختلف مردمی و حزبی است.در طول این مدت چندین نشست میان رهبری دو جناح صورت گرفته است که هر کدام با طرح ها و ایدەهای متفاوتی به قضیه می نگرند و خواهان اتحاد هستند.

 رهبری حدکا بر این باورند که چند نفر بنا به دلایلی که پیش آنان رسمیت ندارد،از حزب جدا شدەاند و هر وقت که بخواهند با قبول کردن سیاست ها و رهبری منتخب کنگره،میتوانند برگردند ولی در مقابل ،حدک خود را یک حزب مستقل که دارای تمامی شاخص های یک حزب مستقل است،می داند و این پروسه را به عنوان اتحاد دو حزب مستقل و تشکیل یک حزب واحد میداند.در این میان طرح ها و پیشنهادهایی از طرف دو جناح مطرح شد ولی هیچ کدام آن را قبول نکردند.

 به علت فشارهای موجود از طرف اعضای هر دو جناح به رهبری جناح ها،مجبور شدند جلسات و نشست های متعددی را برگزار کنند که نتیجه آن مشخص بود،نهایتا رهبری حدکا طرحی را پیشنهاد کردند مبنی بر اینکه نتایج جلسات و نشست ها رسانەایی نشود تا نتیجەایی مطلوب بگیریم…. هدف این طرح آشکار است زیرا نمی خواهند دیگر فشارهایی متوجەشان بشود و در جواب هر پیگیری از طرف اعضا و مردم،حرفی برای گفتن داشته باشند که روند جلسات و نشست ها در حال اجرا است و نتیجه آن بعدها آشکار خواهد شد. آخرین اخبار حاکی از آن است خالد عزیزی هنوز موافق اتحاد دوباره است به همین منظور در پلنوم اخیر مطرح نموده کنگره بعدی به تعویق بیفتد بلکه شرایط کنگره یکسان با حدکا فراهم آید که با مخالفت شدید اعضا مواجه شده است. همچنین خالد حسن رستگار را مأمور پادرمیانی و میانجیگری با حدکا نموده که آقایان هجری و قادری نپذیرفته و کماکان تأکید دارند باید با همان شرایط کنگره ۱۳ برگردید.

 سال آینده،سال کنگره هر دو جناح است و قطعا تا زمان کنگره هیچ اتحادی صورت نمیگیرد و با این سیاست که نتیجه بعدا آشکار می شود،هر صدایی را خفه می کنند.چندین کمپین (۱ی بەفرانبار،یەک بوون) از طرف موافقان طرح اتحاد در هر دو جناح تشکیل شده است که به وضوح دیده می شود آن هم راه به جایی نمیبرد.و این است که پروسەی اتحاد فقط در قالب شعار مانده است.

نخستین نفری باشید که برای این مطلب نظر ارسال می‌کند.!

نظر خود را ارسال کنید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.