دیار و نادیار

تبلیغاتی که هر ساله قربانی می گیرد!

29 جولای 2015

 هر ساله به دلیل مناسبت ها و یادبودهای حزبی،کوههای کردستان باج گرانی را باید بپردازند.احزاب به نیروهایشان می سپارند که تحت هر شرایطی باید تبلیغاتی داشته باشیم،یکی از این کارهای تبلیغی سنتی که به دیدگاه