دیار و نادیار

ناسیونالیسم کرد و رهبران کمپ نشینش

۲۲ آبان ۱۳۹۴

در کنار حزب دمکرات کردستان ایران به مثابه شناخته شده ترین حزب ناسیونالیستی کردستان ایران و یک جریان کاملا ارتجاعی و ضد انسانی،گرایش ناسیونالیستی درون کومه له نیز سالها قبل در قامت حزب کومله کردستان