دیار و نادیار

جنگ قدرت مانع اصلی اتحاد دو جناح!!!

19 ژانویه 2016

حدکا طی بیانیه‌ایی بصورت رسمی اعلام کرده که مشکل و مانع اصلی در اتحاد،جناح خالد عزیزی و حدک است.این اظهار نظر صریح و بی پروا حکایت از عمق شکاف و فاصله نگاه‌ها در دو جناح

دیار و نادیار

مسئله‌ی اتحاد حزب دمکرات و بازی حدکا!!!

10 ژانویه 2016

بعد از اینکه مسئله‌ی اتحاد دمکرات ها به بن بست رسید،دیگر هر جناح به کار و مسائل کنگره و آماده سازی های قبل از کنگره پرداخته است و رسیدگی می کند.در این میان حدکا هر

1 2