بدون شرح!!!

۲۴ آذر ۱۳۹۷

دعوا بر سر تصاحب صندلی داغ ریاست،مانع اصلی اتحاد دو جناح حزب دمکرات