بدون شرح!!!

15 دسامبر 2018

دعوا بر سر تصاحب صندلی داغ ریاست،مانع اصلی اتحاد دو جناح حزب دمکرات

1 2