دیار و نادیار

کارشکنی ها در مسیر اتحاد

14 نوامبر 2015

بنا به گزارشات ارسالی به دیار و نادیار اعتراضات اعضاء نسبت به اتحاد بین دو جناح حزب یعنی حدکا و حدک هر روز رو به گسترش بوده و برخی کمیته‌های جغرافیایی در اروپا و آمریکا

دیار و نادیار

حدکا،موضعی از روی اجبار!

6 اکتبر 2015

 سنگین شدن وزن حدک در مقابل حدکا در معادلات منطقه،منفور شدن چهره حدکا خصوصا شخص هجری در خصوص به بنبست رسیدن اتحاد در میان مردم،و….. دلایلی است که حدکا و هجری را مجبور کرده است