تروریست های خوب

12 فوریه 2017

از دیدگاه کشورهای به اصطلاح مدافع حقوق بشری ترورهای داعش محکوم است ولی ترورهای حدکا و کومله قابل پشتیبانی و حتی فرد تروریست مورد پناهندگی قرار می گیرد….

1 2