دیارو نادیار

ادعاهای خنده دار دبیرکل حزب دمکرات

15 دسامبر 2015

ضعف نگرش و بینش سیاسی هجری و بی خبری و بی سوادی او صرفاً محدود به اوضاع شرق کردستان نبوده و ایشان گویا از رویدادهای منطقه ای نیز عقب هستند. دبیرکل حزب دمکرات (جناح حاکم)