تعویق انداختن کنگره به چه منظور؟

9 می 2017

در پایان پلنوم برای فریب افکار عمومی اعلام کرده اند که به دلیل اهمیت مسئله “راسان” حزب برگزاری کنگره ۱۶ را برای مدتی به تعویق می اندازد.