ترس احزاب از تصمیم مجلس عراق

۲۰ اسفند ۱۳۹۵

کجای دنیا پناهنده سیاسی مسلح است و هر وقت بخواهد می تواند به کشورش برود و شهروندان خود را به قتل برساند و دوباره به جای خود برگردد؟

1 2 3 4