دیار و نادیار

فشار اقلیم برای جابجایی گروه به قندیل

2 نوامبر 2015

برخی عناصر مرکزیت حدکا نظیر کریم پرویزی عنوان نموده اند فشار حکومت اقلیم برای انتقال مقرات حزب به منطقه ای دیگر (بعد از کنگره ۱۶ حزب) آغاز شده است و گفته اند به غیر از

1 2 3 4