دیار و نادیار

فشار اقلیم برای جابجایی گروه به قندیل

۱۱ آبان ۱۳۹۴

برخی عناصر مرکزیت حدکا نظیر کریم پرویزی عنوان نموده اند فشار حکومت اقلیم برای انتقال مقرات حزب به منطقه ای دیگر (بعد از کنگره ۱۶ حزب) آغاز شده است و گفته اند به غیر از

1 2 3 4