اوج گرفتن تنش ها میان دو جناح حزب دمکرات

20 فوریه 2016

این مسئله در حزب دمکرات به یک فرهنگ تبدیل شده است که هر جریان یا کسی موافق افکار و ایده‌های آنان نباشد در نقطه مقابل آنان قرار می گیرد و از منظر آنان هیچ فرقی با جمهوری اسلامی ندارد.