دیار و نادیار

دروغی که زیاد پنهان نماند!

29 جولای 2015

چند روز قبل حزب دمکرات کردستان (حدک) و کومله زحمتکشان کردستان ایران (شاخه مهتدی) در رسانه های خود ادعا کرده اند که در آخرین جلسه شورای انترناسیونال سوسیالیست به عنوان عضو رسمی پذیرفته شده اند.