پیام ” کن ” به ” پ ک ک “

۵ خرداد ۱۳۹۷

این پیام رونوشت های زیادی دارد که شاید یکی از گیرندگان دیگر این پیام مسعود بارزانی و پارتی باشند