دیار و نادیار

آنچه قانعی فرد افشا کرد؛ دامن بارزانی را گرفت…

۲۲ مهر ۱۳۹۴

 قبلا رسانه های وابسته به بارزانی چنان تبلیغ می کردند که سایت کردستان امروز وابسته به قانعی فرد است و وابستگان و ماموران بارزانی در کردستان فضاسازی دروغین کردند و سایت بجرم انتشار مطالب قانعی

1 2 3 4