اصل حق تعیین سرنوشت (بخش پنجم)

27 نوامبر 2018

اصل حق تعیین سرنوشت به‌ معنی تشویق و یا ارایه‌ دستورالعمل برای تجزیه‌ و خدشه‌دار کردن کلی یا جزئی تمامیت ارضی و …. نیست.

اصل حق تعیین سرنوشت (بخش اول)

27 نوامبر 2018

مرزهای فرهنگی حتی تا به‌ امروز نیز بسیار فراتر از مرز سیاسی بوده‌ و وجود مشترکات عمیق تاریخی و فرهنگی و تمدنی و علاقه‌ و پاسداشت کشورهای همسایه‌ از فرهنگ و تاریخ ایرانیان موید همین نکته‌ است.