دیار و نادیار

علی جوانمردی و تجزیه طلبی ۲

13 سپتامبر 2015

در مطلب پیشین که در این خصوص در دیارو نادیار منتشر شد، برخی ابعاد شخصیتی علی جوانمردی و علت عناد او با یکپارچگی ایران واحد و دفاع او از جاسوس هسته ای ایران مشخص گردید.