تروریست های خوب

۲۴ بهمن ۱۳۹۵

از دیدگاه کشورهای به اصطلاح مدافع حقوق بشری ترورهای داعش محکوم است ولی ترورهای حدکا و کومله قابل پشتیبانی و حتی فرد تروریست مورد پناهندگی قرار می گیرد….